Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.danhel.cz (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Provozovatelem portálu je DAŇHEL AGRO a.s., Lbosín 43, 257 26, Divišov, IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B16624.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a smlouva (její platnost) vzniká ve chvíli převzetí a zaplacení objednaného zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.
 5. Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.danhel.cz kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.

III. Dodací lhůty, přepravné a platby

 1. Zboží, jako zahradní technika, bude expedováno do 5 pracovních dnů po přijetí objednávky a zboží ze sekce Reklamních předmětů bude expedováno ihned po přijetí z dodavatelských skladů, nejdéle však 3 – 5 týdnů po přijetí objednávky. V případě, že nebude zboží skladem, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem, a domluven termín dodání.
 2. Přepravu pro nás zajišťuje přepravní služba. Od vyexpedování zboží do 72hod je zboží dodáno na místo určení. U těžších a objemnějších zásilek do 14 dnů. Tyto dodávky zajišťuje sběrná služba TEX.
 3. U strojů, které nejsou běžně skladem (pro jejich vysokou cenu, malou obrátkovost atd.) vyžadujeme předem platbu zálohy ve výši cca 30% z ceny s DPH
 4. Cena dopravného a balného se řídí podle aktuálních ceníků České pošty a přepravních služeb.
 5. Platba v hotovosti na pobočce, v hotovosti na dobírku v místě určeném, bezhotovostně převodem na účet 6177860257/0100 vedený u Komerční banky

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s “Reklamačním řádem” internetového obchodu www.danhel.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. “Reklamační řád” internetového obchodu www.danhel.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud tak učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po přijetí vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí nazpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: za poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. obstarání zboží neuvedeného v nabídce internetového obchodu, atd.)

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží
  • uvedená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
 3. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného uvedeného v odst.III/4,5 internetových stránek www.danhel.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2010
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.